Vedtægter

Vedtægter

I vedtægterne for forsamlingshuset fra 1950 står at husets formål "er at eje og drive et forsamlingshus samt holde det i en sådan Stand, at det stedse er et godt og hyggeligt Samlingssted til Foredragsmøder, Gymnastik, Selskabelige sammenkomster o. lign for Egnens Befolkning".

I 1978 var der på generalforsamlingen forslag om, at kvinderne også havde stemmeret ved generalforsamlingen, men det blev først vedtaget det følgende år.

Vedtægterne blev på visse punkter ændret i 1996, men formålet er uændret. Vedtægterne kan downloades her, eller læses i næste afsnit.

Et medlemskab af Obbekær Forsamlingshus koster kr. 100,- pr. husstand. pr. år.

Obbekjær Forsamlingshus Vedtægter.


VEDTÆGTER
FOR
FORENINGEN OBBEKJÆR FORSAMLINGSHUS

§1. Foreningens navn er Obbekjær Forsamlingshus.
§2. Foreningens formål er at eje og drive et forsamlingshus, samt holde det i en sådan stand, at det stedse er et godt og hyggeligt samlingssted til foredragsmøder, gymnastik, selskabelige sammenkomster o. lign. for egnens befolkning.
§3. Foreningen er åben for alle. Der ydes et årligt medlemskontingent til foreningen. Kontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen.
§4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned og indvarsles i mindst en af egnens aviser en uge før afholdelsen. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
O Valg af dirigent
O Valg af protokolfører
O Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år
O Godkendelse af det reviderede regnskab
O Valg af bestyrelsesmedlemmer
O Valg af suppleant
O Valg af revisor
O Valg af revisorsuppleant
O Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, indsendes skriftligt til bestyrelsen inden 20. oktober. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, og skal afholdes, når mindst 15 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. Dagsordenen bekendtgøres sammen med generalforsamlingen. For at en generalforsamling kan være beslutningsdygtig må mindst 15 af foreningens medlemmer være mødt. Hvis dette antal ikke er til stede indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling med 3 dages varsel. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.
§5. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har 1 stemme. Der går 2 medlemmer af det ene år og 3 det andet. Bestyrelsen vælger hvert år af sin midte formand, kasserer og sekretær. Generalforsamlingen vælger ligeledes 2 revisorer, der afgår på skift. Alle valg gælder for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant.
§6. Bestyrelsen repræsenterer foreningen, såvel overfor det offentlige, som overfor private, og varetager i øvrigt foreningens tarv i enhver henseende. Salg og køb af fast ejendom kan kun finde sted efter reglerne i § 7. Pantsætningen af fast ejendom kan bestyrelsen kun foretage efter bemyndigelse af en generalforsamling. Til uforudsete driftsudgifter bemyndiges bestyrelsen til at hæve max. 25.000 kr. på en kassekredit. Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for en eventuel gæld i foreningen.
§7. Ved afhændelse af Obbekjær Forsamlingshus eller omdannelse af dets formål, som udtrykt i § 2 kræves, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer er mødt, og mindst 3/4 af disse stemmer for forslaget. Vedtægtsændringer skal godkendes af en generalforsamling. Ved afhændelse af Obbekjær Forsamlingshus eller opløsning af foreningen skal eventuelle midler anvendes til kulturelle eller idrætslige formål i Obbekjær Sogn.
§8. Regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober, og regnskabet revideres af 2 revisorer.
  Obbekjær, den 21. februar 1996.

Lars Holst Sørensen            Vivi Mulbjerg            Marianne Dahl

       Leif Møller            Peter Jager